Vedtægter

Vedtægter for foreningen Skole og Samfund i Slagslunde og Buresø

§1 Navn
Foreningens navn er Skole og Samfund i Slagslunde og Buresø.

§2 Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Slagslunde og Buresø, Egedal kommune.

§3 Formål
Foreningen er alment velgørende, og formålet er:

 1. At arbejde for, at der er, og fortsat skal være, en skole- og fritidsordning i Slagslunde – kommunal eller privat.
 2. At bidrage til at Slagslunde Skole er en velfungerende, tidssvarende og visionær skole.
 3. At indsamle til og støtte Slagslunde Skoles udvikling, læringsmiljøtiltag og andre aktiviteter – uanset om det er en folkeskole eller privatskole.
 4. Styrke lokalsamfundets liv og udvikling i Slagslunde og Buresø med udgangspunkt i skolen.
 5. Foreningens virke sker uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser.

§ 4 Medlemskab

 1. Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.
 2. I foreningen optages personlige medlemmer, samt kollektive medlemmer, eksempelvis foreninger, institutioner og andre sammenslutninger.
 3. Bestyrelsen kan oprette andre typer medlemskaber.
 4. Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent til foreningen.
 5. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. Forudbetalt kontingent kan ikke forlanges tilbagebetalt.
 6. Eksklusion fra foreningen kan ske hvis en person modarbejder foreningens formål. Midlertidig eksklusion kan ske, hvis et kvalificeret flertal af estyrelsesmedlemmerne støtter det. Endelig eksklusion af et medlem sker efter vedtagelse på næstfølgende generalforsamling, jf. § 6.
 7. Bestyrelsen skal sikre, at der føres et opdateret medlemsregister.

§ 5 Kontingent

 1. Alle medlemmer skal betale kontingent.
 2. Kontingentet gælder for et skoleår af gangen og betales forud.
 3. Kontingent for det efterfølgende skoleår fastsættes på den ordinære generalforsamling, jf. § 6.
 4. Alle beløb der gives til foreningen udover kontingentet betragtes som donation.
 5. Såfremt et medlem er i restance ud over 3 måneder, skal dette medlem ekskluderes medmindre restancen er betalt senest 3 uger efter skriftlig anmodning fra bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal.
 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside og via opslag på Slagslunde Skole senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden samt bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.
 5. Personlige medlemmer, som er fyldt 18 år og har betalt kontingent, har selvstændig stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.
 6. Kollektive medlemmer har én stemme per medlemskab og er ikke valgbare på generalforsamlingen.
 7. Fremmødte stemmeberettigede kan maksimalt medbringe to fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer.
 8. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning foretages, når blot ét medlem ønsker det.
 9. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, underskrives af generalforsamlingens dirigent og formand, hvorefter beslutningerne offentliggøres.
 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse og godkendelse af kontingent og budget for det følgende år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 8
  7. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.
 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med normalt varsel senest 14 dage efter en begæring herom fra medlemmerne jf. stk. 1.
 3. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling må kun, udover “valg af dirigent”, indeholde det eller de punkter, som har givet anledning til indkaldelsen.
 4. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger følger de regler, som gælder for den ordinære generalforsamling, jf. § 6, dog med den skærpelse, at årsagen til den ekstraordinære generalforsamling angives i indkaldelsen.

§ 8 Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer (forkvinde/-mand, næstforkvinde/-mand, kasserer, sekretær, og en eller tre bestyrelsesmedlemmer), og to suppleanter i prioriteret rækkefølge.
 2. Alle valg gælder for 2 år ad gangen, dog undtaget suppleanter der vælges for 1 år ad gangen. Fire bestyrelsesmedlemmer (dog 3 hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer) og 2 suppleanter vælges i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer (dog 2 hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer)) og 2 suppleanter vælges i ulige år.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med forkvinde/-mand, næstforkvinde/-mand, kasserer, sekretær, og et eller tre bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 5. Bestyrelsen kan vælge at oprette arbejdsgrupper.
 6. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for medlemmer.
 7. Personforhold eller andre særlige følsomme sager kan bestyrelsen holde ude af bestyrelsesreferatet, og blot orientere om i anonymiseret form på generalforsamlingen.

§ 9. Udbetaling af økonomisk støtte

 1. Foreningen kan yde økonomisk støtte i overensstemmelse med foreningens formål.
 2. Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder retningslinjer for udbetaling af økonomisk støtte.
 3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutning om udbetaling af økonomisk støtte i henhold til stk.1.

§ 10. Tegningsret

 1. Foreningen tegnes af forkvinden/-manden og et andet medlem, der ikke kan være kassereren.
 2. Forkvinden/-manden og et andet medlem, der ikke kan være kassereren, kan meddele fuldmagt.

§ 11 Regnskab og økonomi

 1. Foreningens regnskab løber fra 1. april til 31. marts.
 2. Kassereren varetager foreningens samlede økonomi under ansvar for bestyrelsen.
 3. Kassereren udarbejder foreningens driftsregnskab og status, som forelægges bestyrelsen med revisors påtegning senest den 1.maj.
 4. Revisor gennemgår driftsregnskab og status, og konstaterer, om de angivne beholdninger er til stede, samt påser at regnskabsførelsen er sket i henhold til god regnskabsskik.
 5. Revisor underskriver det reviderede regnskab med eventuelle bemærkninger.
 6. Foreningen må ikke stifte gæld.
 7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 12 Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger og sker ved to tredjedele flertal blandt de fremmødte.

§13 Foreningens opløsning

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.
 4. Såfremt det vedtages at nedlægge foreningen, skal eventuel formue tilfalde alment velgørende formål i lokalområdet, som besluttet af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 14 Ikrafttræden

 1. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Slagslunde Skole den 3. december 2012.